Privātuma politika

Šī privātuma politika informē un izskaidro, kā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dailes teātris” (turpmāk – Dailes Teātris) apstrādā personas datus interneta vietnē www.dailesteatris.lv un www.veikals.dailesteatris.lv (turpmāk – Interneta vietne) un izpilda Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – VDAR) prasības.

Interneta vietnes personas datu apstrādes pārzinis: VSIA “Dailes teātris”, reģ.nr.40003094953, juridiskā adrese: Rīga, Brīvības 75, LV-1001. Kontaktinformācija: tālrunis: 67279566, e-pasta adrese: mail@dailesteatris.lv.

Dailes teātris ir izvērtējis katra personas datu apstrādes procesa nepieciešamību. Tāpēc turpmāk informējam Jūs par mūsu personas datu apstrādes mērķiem un tiesiskajiem pamatiem. Apstrādes mērķis raksturo, kāpēc Jūsu personas dati vispār ir nepieciešami, savukārt, apstrādes tiesiskais pamats norāda to, uz kāda no VDAR atzītiem tiesiskajiem pamatiem balstās Jūsu personas datu iegūšana, izmantošana vai saglabāšana.

Dailes teātris veic personas datu apstrādi par klientiem – teātra apmeklētājiem un interneta veikala pircējiem saskaņā ar turpmāk minēto.

1. Interneta veikala klientu personas datu apstrāde

1.1. Pirms iegādei izvēlēto preču apmaksas ir jāsniedz Jūsu īstais vārds, uzvārds, piegādes adrese, telefons un e-pasta adrese pasūtījuma apstrādes un preces piegādes vajadzībām. Papildu laukā Jūs varat brīvi izvēles veidā norādīt vēlamos piegādes laikus vai prombūtnes datumus, kā arī piebraukšanas īpatnības vietā, kur Jūs atrodaties. Visu šo personas datu apstrāde tiks izmantota pirkuma apstiprinājumam un rēķina piegādei, pirkuma līguma izpildei (VDAR 6.panta 1.punkta “b” apakšpunkts). Veicot pirkumu, programma automātiski saglabās apmeklētāja IP adresi, kā arī pasūtījuma numuru, bet pēc apmaksas – maksājuma veidu un iestādi, lai varētu nodrošinātu interneta veikala darbību. (VDAR 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts).

1.2. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā saskaņā ar Dailes teātris distances līguma noteikumiem Jums jāaizpilda Atteikuma veidlapa, kurā jānorāda visi paredzētie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, preces nosaukums, pirkuma datums, preces saņemšanas datums, pirkumu apliecinošs dokuments un paraksts. Šo personas datu apstrāde tiks izmantota atteikuma tiesību izskatīšanai (VDAR 6.panta 1.punkta “b” apakšpunkts), to apstiprināšanai vai noraidīšanai.

2. Teātra klientu, izrāžu apmeklētāju personas datu apstrāde

Dailes teātris apstrādā personas datus, kad Jūs:

2.1. iegādājaties biļetes uz izrādēm. Šādā gadījumā Jūsu, kā pircēja dati (personas dati) www.bilesuparadize.lv  sistēmā var tikt apstrādāti, lai paziņotu par iespējamām izmaiņām izrāžu kalendārā. (VDAR 6.panta 1.punkta “b” apakšpunkts). Tāpat personalizētas biļetes personas dati tiks izmantoti, lai kopā ar digitālu sertifikātu (apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu), kā arīpersonas apliecinošu dokumentu, pārbaudītu biļetes turētāja personību pirms izrādes, nodrošinot epidemioloģisko prasību ievērošanu (VDAR 6.panta 1.punkta “c” un “e” apakšpunkts);

2.2. nopērkot abonementu iesniedzat savus personas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) līguma izpildei (VDAR 6.panta 1.punkta “b” apakšpunkts);

2.3. apmeklējot izrādi (it īpaši zāles pirmajās rindās vai pirmizrādēs) atsevišķos gadījumos var tikt veikta Jūsu attēla vai video fragmenta uzņemšana, lai uzkrātu Dailes teātris vēsturiski nozīmīgus mirkļus vai arī tos publicētu (piemēram, Dailes teātris interneta vietnē, sociālajos tīklos). (VDAR 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts).

2.4. Dailes teātris telpās (ieejas durvis, vestibils, skatītāju zāle) tiek veikta video novērošana teātra iekšējo kārtības noteikumu ievērošanas uzraudzība, noziedzīgu nodarījumu novēršanai (VDAR 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts). Ja Dailes teātris ir saskaņojis preses klātbūtni Dailes teātris telpās, par šādu video vai foto fiksāciju atbild attiecīgais masu informācijas līdzeklis.

Saistībā ar Covid-19 pandēmiju Dailes teātrim var rasties papildu pienākums apstrādāt personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Personas datu apstrāde komunikācijā ar Dailes teātris

Dailes teātris apstrādā personas datus, kad Jūs:

3.1. sniedzat savus kontaktinformācijas datus sociālo tīklu kontā, lai risinātu kādu ar Dailes teātris pakalpojumu pieejamību saistītu jautājumu. Personas datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts);

3.2. piesakieties skatītāja kartei, Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasta adrese, kartes numurs) tiek izmantoti atlaides piešķiršanai, informēšanai par iespējamām izrādes norises izmaiņām, kā arī aktuālos piedāvājumu nosūtīšanai saskaņā ar Jūsu papildu piekrišanu. Lai apstiprinātu e-pasta adreses izmantošanu jaunumu saņemšanai, pēc anketas saņemšanas (anketu skatītāja kartei var saņemt Dailes teātris kasē) Dailes teātris lūgs vēlreiz apstiprināt e-pasta adreses izmantošanu (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts). Skatītāja kartes nozaudēšanas un atrašanās gadījumā e-pasta adrese un/vai telefona numurs tiks izmantots, lai atgrieztu Jums karti (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts);

3.3. apmeklējat interneta vietni www.dailesteatris.lv Jums ir iespēja izdarīt izvēli piekrist Dailes teātris jaunumu saņemšanai. Personas datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts).

3.4. Ja izmantojat interneta vietnes kontaktformu, Jūsu vārds, e-pasta adrese un ziņojums tiks izmantots jautājuma izskatīšanai un atbildes sniegšanai uz piekrišanas pamata (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts).

3.5. Personu, kurām bijušas tiesiskās attiecības ar Dailes teātris, personas dati tiek apstrādāti un glabāti normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

3.6. Dailes teātris var apstrādāt Jūsu personas datus VDAR prasību izpildei, ja esat iesnieguši jautājumu par savu datu apstrādi, vai vēlaties īstenot kādu no VDAR paredzētajām datu subjekta tiesībām. Apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, elektroniska iesnieguma gadījumā arī personas kods.  Apstrādes tiesiskais pamats: juridiskā pienākuma izpilde  (VDAR 6.panta 1.punkta “c” apakšpunkts un “f” apakšpunkts).

4. Personas datu saņēmēju kategorijas

4.1. Dailes teātris nesniedz piekļuvi savai datu bāzei nepiederošām personām un aizsargā Jūsu iesniegto personisko informāciju. Personas dati var tikt nodoti citām personām tikai, lai:

4.1.1. nodrošinātu pakalpojuma iegādes funkcionēšanu un personas datu uzkrāšanu šim mērķim;

4.1.2. nodrošinātu mobilā un e-pastu mārketinga pakalpojumus (īsziņu un e-pastu nosūtīšana visiem, kas devuši piekrišanu šādai datu apstrādei par Dailes teātris jaunumiem);

4.1.3. lietotāja personas dati ar interneta vietnes starpniecību tiek nodoti, piemēram, maksājumu karšu apstrādes uzņēmumam, bankai;

4.1.4. piegādes uzņēmumiem, internetveikalā iegādāto preču piegādes mērķiem;

4.1.5. Dailes teātris ir pienākums nodot datus valsts institūcijām, kad saņemts iestādes pieprasījums normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

5. Personas datu glabāšanas termiņi

5.1. Personas dati tiek glabāti atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr Dailes teātris pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

5.1.1. ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5.1.2. ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

5.1.3. ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

5.1.4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

5.2. Personas dati interneta vietnē www.veikals.dailesteatris.lv tiks uzglabāti divus gadus pēc pēdējā pirkuma. Video ierakstu saglabāšanas laiks nepārsniedz

6. Datu subjekta tiesības, to īstenošana un ierobežojumi

6.1. Jums ir tiesības pieprasīt Dailes teātrim piekļuvi saviem personas datiem, veikt personas datu labošanu, atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, pieprasīt personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret personas datu apstrādi.

6.2. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, to apstrādi vai īstenotu citas tiesības, datu subjekts personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, izvēloties vienu no turpmāk norādītajām iespējām, iesniedz:

6.2.1. rakstisku un pašrocīgi parakstītu iesniegumu, kas adresēts Dailes teātris;

6.2.2. iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts Dailes teātris un nosūtīts uz e-pasta adresi: mail@dailesteatris.lv.  Lai Dailes teātris nosūtītu atbildi uz Jūsu e-pasta adresi pēc būtības, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā iesniegumā ir jābūt norādītai Jūsu e-pasta adresei, uz kuru vēlaties saņemt atbildi.

6.3. Ja sniedzāt piekrišanu jaunumu saņemšanai, piekrišanas atsaukumu var veikt tādā kārtībā, kā norādīts katrā komerciālajā paziņojumā.

6.4. Datu subjekta tiesību ierobežojumi.

6.4. Līdz pakalpojuma, uz kuru Pircējs ir iegādājies biļeti vai abonementa beigām, netiks dzēsti personas dati par pircēja veikto pirkumu saistībā ar šādiem mērķiem:

6.4.1. krāpnieciska rakstura gadījumos, lai atmaksātu pirkuma vērtību;

6.4.2. atmaksātu iegādāta abonenta vai biļetes summu, ja izrādes vai pasākums nenotiek.

6.5. Dailes teātris nenodrošina tiesības uz personas datu pārnesamību Dailes teātris pakalpojumu rakstura dēļ.

6.6. Saziņa ar Dailes teātris personas datu aizsardzības speciālistu: das@dailesteatris.lv.

6.7. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja Jums rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, Jums ir jāvēršas pie Dailes teātris, rakstot uz e-pasta adresi: mail@dailesteatris.lv. Ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā: Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050.

7. Izmaiņas privātuma politikā

Privātuma politika var tik regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Veicot izmaiņas Privātuma politikā, tās tiek publicētas interneta vietnē: www.dailesteatris.lv.  

Dailesteatris.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Izmantotās sīkdatnes